Home / Meritum / Ośrodek Mediacji w Łodzi

Ośrodek Mediacji w Łodzi

fulko

Komisja ds. Ośrodka Mediacji została powołana uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w czerwcu 2016 r. W tym roku Komisja zamierza przede wszystkim podjąć działania dotyczące organizacji działalności Ośrodka.

Chodzi w szczególności o przygotowanie statutu Ośrodka oraz regulaminu postępowania wraz z tabelą opłat, przygotowanie planu szkoleń w zakresie mediacji dla adwokatów oraz aplikantów adwokackich Izby Łódzkiej (w szczególności dotyczących zmian w przepisach związanych z propagowaniem polubownych metod rozwiązywania sporów, a nadto dotyczących tzw. umiejętności miękkich, negocjacji, zarządzania konfliktem oraz stresem, współpracy z pokrzywdzonymi przestępstwem). Wszelkie działania Komisji są związane z przygotowaniem zaplecza Ośrodka Mediacji do przeprowadzania przez adwokatów-mediatorów mediacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego oraz rodzinnego. W planach prac Komisji znajduje się również przygotowanie akcji edukacyjnej promującej ideę mediacji oraz działalność Ośrodka w lokalnych mediach.

Już teraz Komisja aktywnie współdziała ze środowiskiem sędziowskim w celu zwiększenia zastosowania mediacji w postępowaniach sądowych. W ramach tych zamierzeń prezes Sądu Okręgowego w Łodzi oraz dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi podpisali list intencyjny w sprawie powołania „Salonu Mediatora”, który stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń oraz wiedzy przedstawicieli naszych środowisk w zakresie praktycznych aspektów mediacji. Przyczyny niskiej popularności mediacji wśród sędziów, a także wśród nas samych oraz naszych klientów, są wielorakie. Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, że najczęstszą przyczyną niekierowania sprawy do mediacji jest przekonanie sędziów prowadzących dane postępowanie o braku woli stron do uczestniczenia w mediacji, a także silne przekonanie o braku korzyści merytorycznych dla sądu. Mediatorzy natomiast – według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości – jako jedną z najważniejszych przyczyn niskiej popularności mediacji wskazują na nieznajomość przepisów dotyczących mediacji wśród sędziów i prokuratorów. Z kolei badani sędziowie zwracali uwagę na brak kwalifikacji mediatorów (głównie tych, którzy nie wykonują zawodów prawniczych), niską jakość tworzonej ugody oraz zbyt duże koszty dla stron. Sędziowie w odpowiedziach udzielanych ankieterom zwracali również uwagę na przekonanie części swoich kolegów co do tego, że są lepszymi negocjatorami niż sami mediatorzy.
Należy też dodać, że wśród przyczyn niskiej popularności mediacji wskazuje się również niechęć pełnomocników do kierowania swoich klientów do mediacji. Pełnomocnicy pozostają bowiem w błędnym przekonaniu, że kierując klienta do mediacji, będą, ogólnie rzecz ujmując, stratni.
W moim przekonaniu zasadniczym powodem takiej sytuacji jest jednak bardzo niska świadomość prawna polskiego społeczeństwa. Polacy nie wiedzą, że wcale nie trzeba w pierwszej kolejności iść do sądu po sprawiedliwość, że możliwa jest konstruktywna rozmowa z drugą stroną konfliktu prowadząca do jego rozwiązania, które będzie wypracowane włącznie przez strony.
Jak widać, jest jeszcze sporo do zrobienia u podstaw, by mediacja stała się w praktyce skutecznym sposobem rozwiązywania sporów, a pełnomocnicy profesjonalni prawnikami jutra.