Home / ARCHIWUM / Wydanie 63 / Arbitraż międzynarodowy

Arbitraż międzynarodowy

fulko

Adwokaci oraz aplikanci mogli 6 kwietnia zapoznać się z tematyką arbitrażu międzynarodowego i wysłuchać wykładu adwokata Jarosława Pączka – arbitra międzynarodowego; oraz krótkiej prelekcji prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomira Cieślaka – wiceprezesa Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej.

Wykłady poprzedziły przemówienia dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego oraz prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak.

Jarosław Pączek przedstawił szczegółowo m.in. umocowanie prawne arbitrażu międzynarodowego oraz zasady postępowania przed sądem arbitrażowym. Mecenas wskazał również na podstawowe zalety arbitrażu, tj. szybkość procedowania, elastyczność i poufność. Te trzy cechy sprawiają, że arbitraż staje się coraz bardziej interesującą alternatywą dla sądownictwa powszechnego, zwłaszcza w sporach gospodarczych, w których w obecnych realiach – czas i poufność to wartości zasadnicze.

Drugi z prelegentów, prof. Sławomir Cieślak, przedstawił natomiast najistotniejsze założenia statutu Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, który powstał przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w 2016 r. Profesor, poprzez przybliżenie zasad funkcjonowania SAPC, starał się zachęcić adwokatów naszej Izby do częstszego korzystania w praktyce zawodowej z postępowań arbitrażowych.

Warto zaznaczyć, iż Kolegium Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej tworzą uznane autorytety prawnicze związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz prof. Marii Królikowskiej-Olczak, prof. Sławomira Cieślaka, w skład Kolegium SAPC wchodzą: dr Joanna Wyporska-Frankiewicz oraz dr Zbigniew Świderski. Partnerami SAPC są instytucje otoczenia biznesu z regionu łódzkiego, w tym Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Podczas czwartkowego spotkania, przedstawiciele SAPC rekomendowali również rozważenie przez adwokatów zastosowania w umowach przygotowywanych dla klientów, będących przedsiębiorcami, zapisów na sąd arbitrażowy, jak na przykład ten: Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi, w trybie określonym w jego regulaminie obowiązującym w dniu wniesienia pozwu.

_____

Organizatorem wykładu był Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.