Home / ARCHIWUM / Wydanie 63 / W nowej roli…

W nowej roli…

szczepaniak

Pół roku mija od dnia, gdy zostałem wybrany do składu Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Ponieważ nie miałem wcześniej okazji podziękowania Koleżankom i Kolegom za okazane mi zaufanie, czynię to teraz – serdecznie Wszystkim dziękuję!

To niewątpliwie sukces Łódzkiej Izby Adwokackiej. Pamiętajmy, że od kilku lat nie mieliśmy – z wyjątkiem dziekana – żadnego przedstawiciela w NRA. Listopadowe wybory okazały się dla łódzkich adwokatów bardzo pomyślne.

Nowa rola to nowe zadania, a tych naprawdę wiele! Truizmem jest, że adwokatura znalazła się w bardzo trudnym okresie, wręcz przełomowym. Choć wielokrotnie słyszałem o trudnych dla naszego samorządu czasach, to nadchodząca przyszłość jawi się szczególnie niepewnie. Problemy stojące przed palestrą mają charakter wewnętrzny i zewnętrzny. W tym przyszło nam funkcjonować, a mnie – wspólnie z adw. Dariuszem Wojnarem i dziekanem, adw. Jarosławem Zdzisławem Szymańskim – reprezentować naszą Izbę w NRA. To wyzwanie i duża odpowiedzialność. Wierzę jednak, że adwokatura – jak zawsze – pokona stojące przed nią przeciwności losu i trudności.

Jednym z istotniejszych wyzwań stojących przed naszym samorządem, a także przed całym wymiarem sprawiedliwości, jest proponowana reforma sądownictwa. To sprawiło, że również NRA, wspólnie z innymi z samorządami prawniczymi, włączyła się w działania zmierzające do powstrzymania niekonstytucyjnych zmian w prawodawstwie. Mam zaszczyt uczestniczyć w pracach Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (dalej Porozumienie), w skład którego wchodzi wiele organizacji zrzeszających przedstawicieli świata prawniczego, w tym NRA. Tu powierzono mi funkcję oficjalnego przedstawiciela NRA ds. kontaktów z Porozumieniem, którego zadaniem jest uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych oraz przedstawianie stanowiska wobec problemów mających związek z celami Porozumienia.

Właśnie podczas spotkań Porozumienia pojawiła się inicjatywa zwołania Kongresu Prawników Polskich, który zorganizowany został przez NRA, Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Porozumienie wspiera działania związane z organizacją Kongresu, a większość przedstawicieli samorządów zawodowych i stowarzyszeń wchodzących w jego skład będzie uczestniczyć w tym historycznym dla całego środowiska prawniczego wydarzeniu.

Kongres, którego czas zbiega się z terminem Zgromadzenia naszej Izby, odbędzie się w Katowicach 20 maja. Debata publiczna, towarzysząca proponowanym zmianom w sądownictwie, znajdzie zapewne swój finał podczas obrad Kongresu. To tu przedstawiciele środowisk prawniczych poddadzą ocenie proponowaną reformę i przedstawią ewentualne kierunki zmian. Sądzę, iż podczas dyskusji nie zabraknie czasu na omówienie problemu tajemnicy adwokackiej. Celem Kongresu jest m.in. wypracowanie mechanizmów pozwalających na ochronę wartości europejskich, tak, by cieszyły się one zaufaniem publicznym i służyły wszystkim obywatelom, gwarantując prawo do niezawisłego i niezależnego sądu, przy zachowaniu znaczącej roli adwokatów i radców prawnych. Działania NRA są fundamentalne dla przyszłości adwokatury.

Poza obowiązkami związanymi z Porozumieniem moja rola w NRA to także uczestnictwo w pracach Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, w Komisji ds. Praktyki Adwokackiej oraz Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej. Poruszane podczas spotkań Komisji tematy rzutują nie tylko na kształt naszego samorządu ogólnopolskiego, ale w szczególności na obecne i przyszłe uprawnienia i obowiązki adwokatów. Komisje zajmują się problemami integracji środowiskowej, kształtowaniem wizerunku adwokata, opracowaniem zmian w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, przygotowywaniem projektów zmian legislacyjnych, związanych z funkcjonowaniem adwokatury.

Elementem pracy w NRA jest udział w posiedzeniach Rady, podczas których podejmowane są istotne uchwały, np. dotyczące wysokości składek odprowadzanych przez poszczególne Izby na rzecz NRA. Materia finansowa to tylko niewielka część problemów, jakimi zajmuje się NRA podczas posiedzeń plenarnych. Wiele satysfakcji daje też udział w konferencjach i spotkaniach na tematy kształtowania i stosowania prawa.
Pamiętam i będę pamiętać zawsze, że będąc członkiem NRA nie przestałem być adwokatem z Łodzi. To Łódź była, jest i będzie dla mnie najważniejsza, a moje działania służące adwokaturze nie będą nigdy w opozycji do interesów naszej Izby. Dążenie do połączenia interesu ogólnopolskiego z interesem Łódzkiej Izby Adwokackiej stanowi credo moich działań w NRA.