Home / ARCHIWUM / Wydanie 64-65 / Obywatele muszą ufać tym zawodom…

Obywatele muszą ufać tym zawodom…

Nad wzajemną relacją samorządności zawodowej i wolności debatowano w listopadzie 2017 r. w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podczas ósmej już konferencji zorganizowanej przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, pod hasłem „Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów”.

Wzięło w niej udział przeszło stu przedstawicieli samorządów zawodowych adwokatów, lekarzy, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, rzeczników patentowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, lekarzy weterynarii, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów, fizjoterapeutów. Konferencja jest częścią kampanii Abym mógł dobrze wykonywać moją pracę, potrzebujesz mojej zawodowej wolności.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. Agnieszka Liszewska oraz rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski. Patronaty medialne nad wydarzeniem: TVP 3, TV Toya, Radio Łódź, Radio Parada i „Dziennik Łódzki”.

Zebranych powitał przewodniczący ŁPSZZP, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi. Zauważył, że samorządy są niezbędnym elementem organizacji życia w społeczeństwie obywatelskim, a głos rządzących o oddaniu państwa obywatelom powinien realizować się właśnie w zachowaniu samorządności przez zawody zaufania publicznego. Samorządy są organem władzy publicznej, który na własny koszt szkoli nowe kadry, zapewnia kontynuację zawodu, a także realizuje pieczę nad etyczną i profesjonalną stroną wykonywanego zawodu.

Następnie głos zabrał wojewoda łódzki Zbigniew Rau, który podkreślił, że im lepiej zorganizowani są obywatele, skupieni wokół idei samorządności, tym trwalszy filar Rzeczpospolitej stanowią.

Kolejnym honorowym gościem, który zabrał głos, był adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Podkreślił, iż ŁPSZZP jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego w Polsce, które na podstawie art. 17 Konstytucji RP sprawuje pieczę nad etycznym i profesjonalnym wykonywaniem zawodu w interesie publicznym.

Część merytoryczna konferencji podzielona była na dwa etapy. W pierwszym wykład inauguracyjny, dotyczący różnych aspektów wolności, wygłosił dr hab. Maciej Chmieliński, prof. UŁ. W wystąpieniu podkreślał autonomiczność samorządów, które samodzielnie wyznaczają i dochowują standardów swojej pracy. Samorządy bowiem, tak długo jak należycie wypełniają swoją funkcję wobec całej społeczności, powinny mieć dużą swobodę działania, a ingerencje ze strony państwa powinny być bardzo ostrożne. Jak zauważył profesor, istnienie samorządów zawodowych pozwala również na oszczędność środków publicznych i odciążenie budżetu państwa, gdyż całość finansowania pochodzi ze składek członkowskich. Profesor Chmieliński zaapelował do społeczeństwa obywatelskiego o starania o wolności od ingerencji władz.

Drugi etap obejmował tematyczne panele dyskusyjne przedstawicieli samorządów medycznych, techniczno-budowlanych i prawniczych. Ich wynikiem było wypracowanie przez uczestników konferencji wspólnego stanowiska:
Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zgromadzeni w Łodzi 14 listopada 2017 r. na konferencji „Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów”, wyrażają wspólne stanowisko, skierowane do członków samorządów, społeczeństwa i rządzących, iż samorządność zawodowa jest jednym z fundamentów demokratycznego, obywatelskiego i nowoczesnego społeczeństwa oraz porządku ustrojowego. Stanowi ona wyraz dążności rządzących do dzielenia się częścią władztwa publicznego z obywatelami zrzeszonymi w samorządy zawodowe, których łączy wspólna profesja, etos zawodu i zasady jego uprawiania oraz etyka zawodowa i kształcenie kadr. Dlatego wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż samorządność zawodowa będzie wzmacniana i pozostanie pod opieką państwa, albowiem jest ona najlepszym gwarantem właściwego sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach, a zawody skupione w samorządy zawodów zaufania publicznego miały i posiadają nadal olbrzymi wpływ na poziom rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa i narodu.

Zamykając obrady adw. Jarosław Zdzisław Szymański, przewodniczący ŁPSZZP i dziekan ORA w Łodzi, wyraził nadzieję, że konferencja jest dowodem wspólnoty ideowej i działań środowisk inteligenckich, skupionych w samorządy zawodów zaufania publicznego, mających świadomość wartości, jaką jest samorządność w demokratycznym społeczeństwie. Wyraził również przekonanie, że samorządy zawodów zaufania publicznego winny prowadzić akcję edukacyjną, która ma zbliżyć samorządy do obywateli i wykazywać niezbędność ich istnienia dla interesu publicznego.

Szczegółowa relacja z konferencji znajduje się na stronie internetowej Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego: www.porozumieniesamorzadowzaufaniawlodzi.pl