Home / Szkolenia / Zaproszenie do specjalizacji

Zaproszenie do specjalizacji

fulko

Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa. W ślad za pozytywnymi doświadczeniami Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz ORA w Opolu, również w naszej Izbie powstała inicjatywa powołania Sekcji Tematycznych Praktyków Prawa.

Podstawę prawną dla powoływania Sekcji Tematycznych Praktyków Prawa nadała Okręgowym Radom Adwokackim Naczelna Rada Adwokacka na mocy uchwalonego 15 stycznia 2016 r. przepisu § 14 ust. 4 regulaminu organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich.
W założeniu pomysłodawców Sekcje Tematyczne mają skupiać adwokatów oraz aplikantów adwokackich zainteresowanych daną dziedziną i praktyką prawa. Spotkania w ramach Sekcji Tematycznych umożliwiają stałą wymianę doświadczeń pomiędzy adwokatami, stanowiąc wsparcie w promowaniu wiedzy z prawa wśród potencjalnych klientów na konferencjach czy seminariach, ale także przez nowoczesne kanały komunikacji (media społecznościowe). Wymiana doświadczeń zawodowych w Sekcjach Tematycznych może być fundamentem do budowania wizerunku eksperta, a w rezultacie – przyczynkiem do zdobycia specjalizacji.

Sekcje mają na celu również pogłębianie wiedzy w zakresie praktycznych rozwiązań prawnych, monitorowania zmian w przepisach prawnych oraz organizowania seminariów z wąskich zagadnień praktycznych w różnych dziedzinach prawa. Sekcje Tematyczne mogą zatem odegrać znaczącą rolę opiniodawczą, ale także projektodawczą w procesach legislacyjnych (np. we współpracy z odpowiednimi komisjami NRA). Uczestnictwo w Sekcjach Tematycznych Praktyków Prawa powinno – po uzyskaniu pozytywnej decyzji dziekana Okręgowej Rady – umożliwiać zdobycie punktów doskonalenia
zawodowego.

Wśród podstawowych założeń pomysłodawców powołania Sekcji Tematycznych są zasady transparentności i dobrowolności, o które winna być oparta przynależność i praca w Sekcjach. Dostęp do nichz jest zapewniony wszystkim zainteresowanym na równych zasadach. Sposób organizacji Sekcji Tematycznych wyklucza możliwość promocji jednych członków kosztem innych, a także możliwość powoływania się na przynależność do Sekcji jako podmiotu świadczącego usługi prawne lub stanowiącego zaplecze zawodowe dla danego adwokata.

Inicjatywa powoływania przez członków danej Izby Sekcji Tematycznych Praktyków Prawa jest inicjatywą oddolną i może być utworzona na wniosek 30 członków Izby (zatem także aplikantów adwokackich). Po zebraniu odpowiedniej liczby deklaracji od członków Izby dla zainteresowanych udziałem w sekcji, zostaną zorganizowane spotkania założycielskie poszczególnych, na których możliwe będzie przyjęcie zasad funkcjonowania sekcji, wybór władz sekcji, a następnie złożone zostaną odpowiednie wnioski o powołanie sekcji do Okręgowej Rady Adwokackiej.

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. W dobie rosnącej konkurencji na rynku usług prawnych, Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa stanowią ciekawą ideę, wartą propagowania i realizacji. Pozwalają one bowiem na zdobywanie przez adwokatów niewątpliwej – niezbędnej na współczesnym rynku – przewagi konkurencyjnej, jaką jest specjalizacja i jakość świadczonych usług.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi mając tego świadomość na początku roku 2017 zainicjowała tworzenie Sekcji Tematycznych wśród adwokatów i aplikantów Izby Łódzkiej. W pierwszej kolejności koordynator ds. Sekcji Tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi skierował do wszystkich członków Izby Łódzkiej anonimową ankietę (papierową oraz online), aby zbadać zainteresowanie powołaniem Sekcji Tematycznych w ogólności, a także, by poznać zakres tematyczny przyszłych Sekcji.

Szczegóły organizacyjne dotyczące Sekcji Tematycznych Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi są dostępne w nowej zakładce na stronie http://www.lodz.adwokatura.pl/dla-adwokata/.