Home / Szkolenia / Co słychać u aplikantów?

Co słychać u aplikantów?

Co było, co jest i czego powinniśmy się spodziewać w przyszłości w działaniu Referatu Aplikantów ORA w Łodzi?

Egzamin na aplikację adwokacką 2017 r.
We wrześniu odbył się egzamin na aplikację adwokacką. Od 2006 r. to egzamin państwowy, prowadzony przez komisję powoływaną przez ministra sprawiedliwości. W tym roku w komisji byli: SSA Tomasz Szabelski, SNSA Tomasz Zbrojewski, SSA dr Michał Kłos, adw. Sylwia Kubiak-Kielichowska, adw. Jerzy Szczepaniak, dr hab. Lesław Góral, prokurator PR Rafał Sławnikowski. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób starających się o przyjęcie i liczba osób, które zdały egzamin, nieznacznie wzrosły. Dopuszczono 100 osób, które spełniały kryteria formalne. Dwie osoby zrezygnowały ze zdawania, a dwie nie stawiły się na egzaminie. Z 96 kandydatów 74 osoby otrzymały wynik pozytywny. Łódzki ośrodek miał największą „zdawalność” w kraju – 77,1 proc. (w Krakowie 67,2 proc. w Warszawie 66,2 proc.). Na listę aplikantów wpisano 66 osób. Ślubowanie – 5 stycznia 2018 r. Gratulujemy!

Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA w Warszawie organizuje corocznie dwie konferencje kierowników szkolenia – wiosenną i jesienną. Ostatnia odbyła się w dniach 24–26 listopada w pałacu w Walewicach.

Nazwa Walewice jednoznacznie kojarzy się z Marią Walewską, metresą Napoleona Bonaparte. Mieszkała tu jako żona o pół wieku starszego Anastazego Walewskiego, szambelana króla Stanisława Augusta. Cesarza poznała w 1807 r. i stała się jego oficjalną kochanką. W 1810 r. urodziła Napoleonowi syna. Aleksander Colonna-Walewski, choć nie został oficjalnie uznany przez cesarza, otrzymał nieco honorów, a przede wszystkim tytuł hrabiego oraz przynoszące zysk posiadłości ziemskie. Był ambasadorem Francji w Wielkiej Brytanii, ministrem spraw zagranicznych u Napoleona III, a także ministrem kultury i sztuki. Zmarł w 1868 r. w Strasburgu.

Pałac zbudowano w latach 1773–83 dla szambelana i jego pierwszej żony, Magdaleny z Tyzenhauzów. Projekt Hilarego Szpilowskiego był pomysłem w Polsce nowatorskim – to jeden z pierwszych klasycystycznych pałaców z sięgającym piętra kolumnowym portykiem. Korpus główny, na planie prostokąta, połączony został z dwoma pawilonami arkadowymi, przeszklonymi galeriami. W pawilonach bocznych, gdzie obecnie mieszczą się biura stadniny i pomieszczenia gospodarcze, znajdują się rzadkie tapety z początku XIX w. z motywami z greckiej mitologii. Obecnie jest tu hotel.

W połowie XIX w. majątek stał się własnością Grabińskich. To herb tej rodziny, Pomian, znajduje się teraz w tympanonie portyku. Grabińscy byli właścicielami majątku do 1945 r. To oni, na przełomie XIX i XX w., założyli w Walewicach istniejącą do dziś stadninę koni. Wywłaszczono ich na mocy dekretu o reformie rolnej, a ziemię po części rozparcelowano, po części zamieniono w PGR – włączając w to stadninę. Przetrwała do dziś i ma się dobrze. Słynie z hodowli koni angloarabskich.

Po zachodniej stronie pałacu znajduje się park założony w 1886 r. przez Waleriana Kronenberga. Można tu podziwiać barokowe i klasycystyczne rzeźby. Bogata jest flora parku – ponad 70 gatunków i odmian drzew i krzewów.

Ad rem…
Zgodnie z ustaleniami wiosennej konferencji w Niechorzu, w jesiennej wzięli udział przedstawiciele samorządów aplikantów adwokackich z większości izb w kraju. Łódzką reprezentował wicedziekan, adw. Bartosz Tiutiunik; starosta I roku apl. adw. Marcin Imiołczyk oraz ja.

Obrady rozpoczęło przywitanie gości i wprowadzenie do tematyki konferencji przez przewodniczącą Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, adw. Elżbietę Nowak. Wygłosili referaty: adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA; i adw. Artur Pietryka (wiceprzewodniczący). Tematem była problematyka wdrożenia zagadnień praw człowieka w program aplikacji adwokackiej. W dyskusji z udziałem aplikantów mówiono m.in. o konieczności wprowadzenia ćwiczeń i warsztatów w sporządzaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Drugiego dnia wystąpił wiceprezes NRA Jerzy Glanc, mówił o istocie aplikacji adwokackiej. Podkreślił, że to najlepsza droga do zawodu adwokata. Poruszył także problem wynagradzania aplikantów za ich pracę w kancelariach. Formy zatrudniania aplikantów omawiali także adw. Bartosz Grohman i adw. Jerzy Zięba.
Zwrócono także uwagę na plany Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące egzaminu zawodowego, które zakładają wprowadzenie powtórnego zdawania jedynie części egzaminu, z której zdający nie uzyskał pozytywnego wyniku. Końcowy egzamin adwokacki miałby się odbywać dwa razy w roku. Aplikanci wskazywali, że nie konsultowano z nimi projektu umożliwiającego podchodzenie więcej niż raz w roku do egzaminu adwokackiego, czy propozycji zdawania powtórnie tylko przedmiotu niezdanego za pierwszym razem.

Referat wygłosiła adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. Mówiła o celowości szkolenia z procedur dyscyplinarnych dla aplikantów. Argumentowała, że rzecznicy dyscyplinarni działają w oparciu o różne przepisy, których aplikanci najzwyczajniej nie znają. Wskazała na konieczność uwzględnienia tej problematyki w programach szkolenia aplikantów.

Zajęcia i repetytoria
Efektem Konferencji jest rekomendacja Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, aby wprowadzić w II semestrze
na III roku aplikacji adwokackiej zajęcia repetytoryjne, obejmujące przedmioty egzaminu adwokackiego oraz aby program III roku aplikacji, objęty planem szkolenia, zrealizowany został, w miarę możliwości, w I semestrze 2018 r., a zajęcia powtórzeniowe przygotowujące do egzaminu miały wymiar praktyczny. W szczególności, by polegały na sporządzeniu pism procesowych (pozwów, apelacji, skargi do WSA, opinii prawnych). Rekomendacja jest zasadna, a nasz system szkolenia uwzględnia od lat postulaty aplikantów, szczególnie rocznika przedegzaminacyjnego. Dodatkowe zajęcia służą przede wszystkim praktycznemu przygotowaniu aplikantów do egzaminu adwokackiego.

Plany szkoleniowe na rok 2018
Na posiedzeniu ORA w Łodzi 19 grudnia 2017 r. uchwalono plany szkoleniowe na 2018 r. dla wszystkich roczników aplikantów ORA w Łodzi. Jesteśmy związani Uchwałą nr 108/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 15 grudnia 2015 r., która przyjmuje założenia programowe aplikacji i ramowy plan szkolenia dotyczący wszystkich roczników aplikantów adwokackich.

Każdy rok aplikacji musi mieć zagwarantowane minimum programowe w postaci 140 godzin zajęć liczonych według modułów 45 minutowych. Minimum pozostawia ORA wybór sposobu prowadzenia zajęć oraz możliwość modyfikacji ram czasowych szkoleń. Przyjmuje się, że aplikanci znają teorię, a zatem nie ma potrzeby ponownego powtarzania zajęć prowadzonych na uczelniach. Z uwagi na specyfikę i różnorodność poszczególnych izb adwokackich, okręgowe rady adwokackie mają swobodę w określaniu szczegółowych zasad metodyki zajęć.

Głównym celem aplikacji jest nauka stosowania prawa oraz pokazywanie praktyczne instrumentów do wykorzystania teorii.

Dla I roku blok karny obejmuje: prawo karne materialne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo karne wykonawcze, prawo o adwokaturze, historię adwokatury, kształtowanie wizerunku adwokata, zasady wykonywania zawodu adwokata i zasady etyki adwokackiej oraz ustrój organów ochrony prawnej. Dla II roku aplikacji przewidziane jest: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Rok III obejmuje prawo gospodarczo-handlowe, prawo europejskie, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo konstytucyjne i prawo podatkowe.

Zajęcia realizowane są przez wykładowców – doświadczonych adwokatów. Ich udział spełnia wymogi § 16 ust. 2 Regulaminu aplikacji adwokackiej. Co najmniej 80 proc. wykładów prowadzą adwokaci.

Tradycyjnym elementem programu są szkolenia wyjazdowe na przełomie sierpnia i września, będące pogodzeniem szkolenia (przedkolokwialnego i przedegzaminacyjnego) z integracją, m.in. międzyizbową.

Aplikantów czekają: sprawdzian dla I roku w czerwcu oraz kolokwia dla I i II roku w październiku. Dla III roku w zależności od zapotrzebowania przewiduję dodatkowe zajęcia warsztatowe ze wszystkich przedmiotów będących podstawą egzaminu adwokackiego.

Przyjęty przeze mnie model kierowania szkoleniem aplikantów opiera się przede wszystkim na przygotowaniu do wykonywania zawodu przez utrwalanie wiedzy prawniczej, wykorzystywaniu tej wiedzy w osiąganiu określonych celów, nauce pod wodzą patrona –„mistrza” sposobów osiągania tego celu, a wreszcie na uczestniczeniu w życiu samorządu. Aplikanci to część naszego samorządu i powinni się czuć w nim czuć jak w „rodzinie” – aplikant to nasz kolega, tyle że młodszy. Mam zaszczyt pracować w RA, która popiera ten sposób postrzegania, szanuje aplikantów i wymaga przestrzegania wysokich standardów moralnych i zawodowych. Nie wolno zapominać, że szerokie prawa to także korelat obowiązków. Mam nadzieję, że aplikanci ORA w Łodzi nie zawiodą i będą stanowili wzór do naśladowania dla innych izb – jak dotychczas.