Home / Szkolenia / Co słychać u aplikantów?

Co słychać u aplikantów?

Ślubowanie aplikantów adwokackich 2018 r.

Od poprzedniego wydania Kroniki sporo działo się w gronie naszych najmłodszych członków Izby. Przede wszystkim dołączyły do nas 72 osoby. 5 stycznia 2018 r. w pięknych pomieszczeniach siedziby ORA 72 aplikantów adwokackich, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny na aplikację, złożyło ślubowanie i tym samym rozpoczęło obchody 100-lecia adwokatury.

Uroczysty nastrój tej ważnej dla naszych najmłodszych Koleżanek i Kolegów uroczystości, podkreślała już sama sala kominkowa i jej wystrój. Ślubowanie odebrał tradycyjnie Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który w ciekawym wystąpieniu przedstawił zebranym funkcje i zadania adwokatury oraz cele aplikacji, podkreślając rolę, jaką adwokatura odegrała w odzyskaniu niepodległości. Przy okazji ślubowania wyróżniono również osoby, które najlepiej zdały egzamin na aplikację.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej oraz adw. Krystyna Skolecka-Kona, która tradycyjnie wygłosiła inauguracyjny wykład. Poruszyła w nim kwestie misji Adwokatury i roli zawodu adwokata. Ślubowanie zakończyło się bardzo miłym akcentem zaproszenia nowego rocznika aplikantów przez „starszych” przedstawicieli samorządu na Spotkanie Noworoczne Aplikantów.

Spotkanie noworoczne 2018 r.

Spotkanie Noworoczne, o którym mowa wyżej, odbyło się 13 stycznia 2018 r., w zabytkowych wnętrzach restauracji „U Fabrykanta”. Jest to tradycyjne wydarzenie izbowe, które łączy aspekty szkoleniowe, merytoryczne i integracyjne z dobrą zabawą. Od chwili pierwszych spotkań, wydarzenie to jest autorską formą podsumowania minionego roku przez samorząd aplikantów, gdzie to aplikanci są gospodarzami, a pozostałe osoby jedynie gośćmi. W wydarzeniu wzięło udział 192 aplikantów, Dziekan, Wicedziekani, Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz członkowie Komisji Kolokwialnych. Uroczystość, jak przystało na gospodarzy, otworzyli i prowadzili Starości rocznika kończącego aplikację adwokacką i robili to bardzo profesjonalnie.

Tak liczna obecność członków ORA w Łodzi jest dowodem na to, że idea wzajemnego szacunku wszystkich członków samorządu, w szczególności szacunku do tradycji, starszeństwa i powszechnie uznawanych wartości adwokackich, jest kultywowana i będzie rozwijana w przyszłości poprzez kolejne spotkania. W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przybyłych gości powitał Dziekan ORA adw. Jarosław Zdzisław Szymański, a po wystąpieniach pozostałych zaproszonych osób dokonano wręczenia nagród dla aplikantów wyróżniających się wynikami w nauce oraz aktywnością samorządową. Łącznie nagrodzono ponad 20 aplikantów adwokackich. Po wręczeniu nagród i wyróżnień aplikanci poszczególnych roczników pozowali do wspólnych, pamiątkowych zdjęć. Później była już tylko świetna zabawa do białego rana, w której uczestniczyłem do godziny 4:30. Było fantastycznie. Nasi Aplikanci bawili się na ocenę celującą!

Izbowy i Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

2 marca 2018 r., w siedzibie ORA w Łodzi w Sali Kominkowej, odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy. Uczestnicy prezentowali swoje wystąpienia przed Komisją Konkursową, której przewodniczył Dziekan ORA z Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański. W skład jury wchodzili nadto Z-cy Kierownika Szkolenia Aplikantów adw. Stanisława Kubiak i adw. Marek Ciupiński, Z-ca Członka adw. Jarosław Wyrwas oraz moja skromna osoba Kierownika Szkolenia Aplikantów. W tegorocznym Konkursie wzięło udział 10 uczestników, podzielonych na 5 par. W ramach podziału na kazusy uwzględniono 3 kazusy karne i 2 kazusy cywilne. Uczestnicy odziani w piękne togi z żabotami i lamówkami w kolorze zielonym (prawdziwym kolorze
wolności), zajmowali miejsca przeznaczone odpowiednio dla obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda bądź pozwanego. Tematyka kazusów była bardzo zróżnicowana i dotyczyła toczących się w przeszłości spraw sądowych. Każdy z kazusów zawierał określony poziom trudności w rozwiązaniu zadania, przy zachowaniu interesującego charakteru wystąpień.

Poziom wystąpień był bardzo zbliżony, co powodowało trudność dla Komisji w wyborze osób wyróżniających się na tle pozostałych uczestników. Izbowy Konkurs Krasomówczy musiał wyłonić jednak dwójkę wyróżniających się aplikantów, gdyż taki jest wymóg regulaminu. Owa dwójka bowiem w dalszym etapie reprezentuje daną izbę w Konkursie Środowiskowym. Tegoroczny Konkurs Środowiskowy odbył się Zielonej Górze 26 maja 2018 r., gdzie Izbę Łódzką reprezentowali zwycięzcy Konkursu Izbowego w osobach apl. adw. Julii Szkudlarek i apl. adw. Joanny Kurzynogi.

Pomimo wysokiego poziomu wystąpień Naszych Koleżanek, w Konkursie Środowiskowym zabrakło nam szczęścia, choć Ich występ uważam za bardzo udany i godnie reprezentujący Izbę. Finalnie apl. adw. Julia Szkudlarek otrzymała wyróżnienie. Korzystając z okazji, osobiście gratuluję i dziękuję obu uczestniczkom godnego reprezentowania Łodzi. Te same gratulacje przekazuję wszystkim biorącym udział w konkursie aplikantom, którzy mieli po prostu „gorszy czas”. Wszystkich aplikantów zachęcam zaś do dalszej pracy, bo „jutro też jest dzień”, a krasomówstwo to sztuka wpisana w nasz zawód, naszą tradycję i deontologię zawodu adwokata. Każdy z konkursów (Izbowy, Środowiskowy) kończyło podsumowanie wygłoszone przez członków jury, które wskazywało na ewentualne mankamenty, wady i błędy popełniane podczas przemówień. Nie były to jednak „wytyki”, lecz koleżeńskie, przyjacielskie uwagi, tak jak przystało na starszych, bardziej doświadczonych kolegów. W drodze powrotnej z Zielonej Góry niesamowitą atrakcją była wizyta w Świebodzinie, który skutecznie stara się konkurować z Rio de Janeiro. Naprawdę robi wrażenie!

Robocza Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA

24 lutego 2018 r. w Warszawie, w siedzibie NRA, odbyła się robocza Konferencja Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA oraz Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich poszczególnych ORA. Konferencja to była zorganizowana w ekstraordynaryjnym trybie z uwagi na przedstawioną przez Ministerstwo Sprawiedliwości koncepcję nowej formy aplikacji adwokackiej oraz zaplanowane na 25 lutego 2018 r. posiedzenie plenarne NRA, które w całości poświęcone było sprawom aplikacji adwokackiej.

W trakcie konferencji przedstawiono i poddano pod dyskusję założenia modelu szkolenia aplikantów w zakresie m.in. założeń programowych, ramowego programu szkolenia, kształtowania modelu patronatu, określenia zakresu obowiązków patrona i jego roli w procesie praktycznego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu adwokata. Zakres objął także zadania i obowiązki spoczywające na osobach prowadzących zajęcia, dobór i kryteria doboru wykładowców oraz model gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z opłat wnoszonych przez aplikantów adwokackich.

Po obradach i dyskusji konferencja opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowego modelu aplikacji, dostrzegając jednocześnie konieczność reagowania na potrzeby aplikantów, doświadczenia i odmienność izb w toku szkolenia, z jednoczesnym podnoszeniem poziomu merytorycznego aplikacji. Stanowczo sprzeciwiono się również centralizacji modelu aplikacji oraz certyfikowaniu osób prowadzących zajęcia. Nie zyskało również uznania utrwalanie audiowizualne zajęć i wykładów.

W przedmiocie przyszłego kształtu i modelu aplikacji adwokackiej nadal trwa dyskusja, a tematyce tej będzie poświęcona kolejna robocza Konferencja Komisji Kształcenia i Kierowników Szkolenia, która została zaplanowana na 4 czerwca 2018 r.

Egzamin adwokacki 2018 r.

W dniach 20–23 marca 2018 r. odbył się kolejny państwowy egzamin adwokacki. Do jego przeprowadzenia Minister Sprawiedliwości powołał jedną komisję egzaminacyjną z siedzibą w Łodzi. Tradycyjnie egzamin odbył się w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Do egzaminu przystąpiło łącznie 85 osób, z czego pozytywnie zostało zweryfikowanych 77 osób. W odniesieniu do wyniku, Izba Łódzka zajęła bardzo wysokie miejsce w zdawalności, osiągając wynik 91%.

Tradycyjnie zadanie z prawa karnego i cywilnego obejmowało sporządzenie apelacji. Zadanie z prawa karnego dotyczyło zagadnień związanych z oddaleniem wniosku dowodowego, powagi rzeczy osądzonej, wadliwie orzeczonej nawiązki oraz braku uprzedzenia oskarżonego o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu. Problematyka zadania cywilnego to kwestie odszkodowania, zadośćuczynienia i odpowiedzialności na zasadach słuszności. Cześć egzaminu z prawa gospodarczego obejmowała sporządzenie umowy sprzedaży samochodu z uwzględnieniem m.in prawidłowej reprezentacji stron. W ramach egzaminu z prawa administracyjnego należało sporządzić skargę na WSA na umorzenie postępowania z zakresu prawa budowlanego. W ramach etyki zdający powinien sporządzić opinię, a mając na względzie interes publiczny, wytknąć szereg naruszeń dotyczących m.in. tajemnicy adwokackiej, siedziby kancelarii i sposobów pozyskiwania klientów.

Serdecznie gratuluję wszystkim, którym się powiodło. Ślubowanie adwokatów in spe przewidziane jest na 6 lipca br. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Zapraszam do udziału w tej uroczystości!