Home / Meritum / Udało się! O sekcjach praktyków prawa i nie tylko.

Udało się! O sekcjach praktyków prawa i nie tylko.

szmidt

Od czasu pierwszej publikacji dotyczącej sekcji praktyków prawa już trochę minęło. Jeszcze w 2014 r. na łamach portalu prawnik.pl ukazał się artykuł „Potrzebne sekcje w warszawskiej ORA”, a następnie kolejny „Adwokaci muszą się dokształcać”. Artykuły ukazały się w czasie, kiedy żywotnie dyskutowano o zadaniach i celach, jakie samorząd adwokacki powinien wypełniać.

W tę debatę zaczęli się coraz aktywniej włączać młodzi adwokaci, wtedy jeszcze mający 2–3 lata wykonywania zawodu. Zaczęliśmy poszukiwać najogólniej „narzędzi”, które mogą dostarczyć okręgowe rady adwokackie, aby adwokaci mogli lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Dostęp do specjalistycznych szkoleń wydawał się oczywistą kwestią. Zgodnie przecież z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o Adwokaturze, podstawowym celem samorządu jest tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury. Tym podstawowym zadaniem jest świadczenie usług prawnych, czyli pomoc obywatelom w ochronie ich słusznych praw. Trzeba powiedzieć, że historia zatoczyła pewne koło. Otóż dyskusje o potrzebie powołania sekcji praktyków prawa (zwanych też tematycznymi) toczyły się głównie w gronie młodych adwokatów. Z drugiej jednak strony cały pomysł ich powołania wyrósł z potrzeby odpowiedzi na pytanie „płacę składkę członkowską, co chciałbym otrzymać w zamian?”. Wydaje się, iż zbudowanie całego projektu, programu sekcji praktyków prawa na kanwie prawidłowo postawionego pytania i znalezienia odpowiedzi na nie, przesądziło o popularności sekcji w Izbie Warszawskiej. To pytanie zostało postawione na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie w październiku 2014 r. i ponownie nie tak dawno w kwietniu 2018 r. Gdy dawniejsze uchwały zmierzały do ograniczenia wysokości składki, w kwietniu 2018 r. po raz pierwszy od paru lat Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie postanowiło nieznacznie podnieść składkę z kwoty 120 zł do 135 zł, w uzasadnieniu uchwały wskazując jednocześnie, jakie cele z tej podwyższonej składki mają być realizowane, w tym wskazując, iż kwota 5 zł miesięcznie ma być przeznaczona na zwiększony budżet Komisji ds. sekcji tematycznych. Tym razem to nie młodzi adwokaci, grupa „zapaleńców”, postanowiła zadać to pytanie Zgromadzeniu, a uczynili to niezwykle doświadczeni adwokaci z wieloletnim stażem. Projekt podwyższenia składki został przygotowany przez adw. Witolda Kabańskiego (Prezesa Sądy Dyscyplinarnego) oraz adw. Krzysztofa Stefańskiego (Rzecznika Dyscyplinarnego), bez udziału osób zaangażowanych w działalność sekcji tematycznych. Czy zatem sekcje praktyków prawa stale zadomowiły się w Warszawskiej Adwokaturze? Niewątpliwie cieszy, że otrzymały one wsparcie nie tylko finansowe, ale i tak symboliczne ze strony starszych kolegów.

Czym zatem są sekcje praktyków prawa i jakie korzyści dla adwokatów z nich płyną? Zgodnie z regulaminem organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, sekcja może zostać powołana przez radę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30 członków izby. Przedmiotem działania sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych ich członków w określonej dziedzinie prawa. W ramach sekcji organizowane są liczne wydarzenia służące podnoszeniu kwalifikacji oraz jakości doskonalenia zawodowego przez adwokatów, stwarzające szerokie możliwości wymiany doświadczeń. Celem sekcji jest również dbałość o wizerunek i promocję adwokatów jako specjalistów w wybranych dziedzinach prawa, a także wzmacnianie integracji środowiska adwokackiego. Sekcje odgrywają znaczącą rolę opiniodawczą oraz projektodawczą w procesach legislacyjnych. Członkostwo i praca w nich są oparte o zasady transparentności i dobrowolności, a także zapewnieniu równego dostępu wszystkim zainteresowanym. Co ważne, jest to ruch oddolny, tzn. członkowie sekcji sami organizują szkolenia, poszukują prelegentów, podejmują współpracę z innymi podmiotami kooperującymi, a także dokonują własnych wyborów władz sekcji. Przyjęta dobra praktyka w ramach struktury okręgowej rady adwokackiej zakłada oczywiście nadzór nad funkcjonowaniem sekcji, niemniej wybory członków są honorowane, o ile nie budzą jakiś zasadniczych zastrzeżeń. Projekt umożliwia zdecentralizowanie procesu decyzyjnego i zwiększenie zasięgu, ilości i jakości szkoleń, poprzez szersze zainteresowanie życiem samorządowym adwokatów. Wreszcie umożliwia niejako „szycie” szkoleń na właściwą miarę w sytuacji, gdy przygotowywane są one przez osoby specjalizujące się w wybranych gałęziach prawa.

Co istotne, członkiem sekcji może być zarówno adwokat, jak i aplikant adwokacki. Uczestnictwo w sekcji jest nieodpłatne. Także członkowie innych izb adwokackich, radcowie prawni oraz prawnicy zagraniczni mogą brać udział w szkoleniach i spotkaniach sekcji jako członkowie niezrzeszeni. W modelowych zasadach funkcjonowania sekcji przyjęto zasadę rotacyjności władz, przewidującą roczną lub dwuletnią kadencję przewodniczącego sekcji z możliwością jej odnowienia na kolejny rok i obowiązkowej przerwy w pełnieniu tej funkcji przez okres kolejnego roku. Co więcej, wiele sekcji już obecnie współpracuje z partnerami zewnętrznymi w organizacji szkoleń. Przyjęto elastyczne zasady funkcjonowania sekcji, które pozwalają nadawać ramy formalne tej współpracy poprzez zapraszanie przedstawicieli innych środowisk i świata nauki do pracy w sekcji poprzez kategorię sympatyka czy rady programowe.

Obecnie przy ORA w Warszawie działają następujące sekcje:

 • Sekcja Arbitrażu i Mediacji,
 • Sekcja Praw Człowieka,
 • Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowo-Administracyjnego,
 • Sekcja Prawa Amerykańskiego i Brytyjskiego,
 • Sekcja Prawa Autorskiego i Nowych Technologii,
 • Sekcja Prawa Bankowego i Finansowego, Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego,
 • Sekcja Prawa i Postępowania Cywilnego,
 • Sekcja Prawa i Postępowania Karnego,
 • Sekcja Prawa Mediów i Reklamy,
 • Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego,
 • Sekcja Prawa Nieruchomości,
 • Sekcja Prawa Odszkodowawczego,
 • Sekcja Prawa Podatkowego,
 • Sekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • Sekcja Prawa Sportowego,
 • Sekcja Prawa Rodzinnego,
 • Sekcja Prawa Ukraińskiego,
 • Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego,
 • Sekcja Prawa Własności Przemysłowej,
 • Sekcja Prawa Zamówień Publicznych,
 • Sekcja Prawa Drogowego,
 • Sekcja Prawa Mody.

Program cieszy się sporym zainteresowaniem środowiska. Dotychczas zainteresowanie przystąpieniem do sekcji wyraziło blisko 1200 adwokatów i aplikantów adwokackich. Wyrazem zainteresowania jest szereg wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez sekcje oraz liczne stanowiska i opinie legislacyjne, przygotowane na zlecenie różnych podmiotów (w tym także NRA). Sekcje tworzą niewątpliwe także platformę networkingową dla samych adwokatów i aplikantów adwokackich.

Tytułem podsumowania można wskazać, iż w roku 2016 r. w Izbie Warszawskiej sekcje zorganizowały 28 różnych wydarzeń (szkoleń, konferencji, warsztatów), a przedstawiciele sekcji wzięli udział jako wsparcie merytoryczne lub paneliści w dalszych 11 wydarzeniach o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym. Opracowano także 10 stanowisk i projektów uchwał. W 2017 r. w Izbie Warszawskiej sekcje zorganizowały już 37 różnych wydarzeń, a przedstawiciele sekcji wzięli udział w dalszych ośmiu, opracowano 10 stanowisk i opinii legislacyjnych. Tematyka szkoleń, warsztatów i konferencji była zróżnicowana. I tak jedynie przykładowo Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego (we współpracy z Sekcją Prawa Bankowego i Finansowego bądź Sekcją Prawa Amerykańskiego i Brytyjskiego) zorganizowała konferencje i debaty eksperckie poświęcone: „Aspektom prawno-gospodarczym prowadzenia działalności gospodarczej w USA”, „Spotkanie trzech sekcji praktyków prawa”, poświęcone tematyce umów procesowych oraz procedurze ujawnienia informacji w toku postępowania dowodowego (tzw. „discovery”), „Sukcesji uniwersalnej przy podziale spółki przez wydzielenie”, „Kredytom hipotecznym – planowanym zmianom w prawie”. Dalej Sekcja przeprowadziła cykl warsztatów poświęconych zagadnieniu opinii biegłego w postępowaniach gospodarczych, zwolnienia od kosztów sądowych przedsiębiorców, wniosku o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym. Sekcja aktywnie działała na polu kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie obcej organizując cykl szkoleń w tym zakresie z uznanymi praktykami i sędziami liniowymi. Nadto, sekcja podjęła współpracę z Instytutem Alleranda oraz Katedrą Prawa Handlowego, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sekcja pozostaje także partnerem wydarzenia „Otwarte Posiedzenia Katedry Prawa Handlowego”, w ramach którego obyła się seria spotkań: „O metodzie badania prawa handlowego”, „Minority Shareholdings among Competitors and their Effect on Competition”, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego a proces M&A – oczami skromnego praktyka”, „Online Finance for Small and Medium-Sized Companies”.

Sekcja Praw Człowieka angażowała się w spotkania poświęcone tematyce: „Anatomii kryzysu konstytucyjnego, „Warunków dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – jak skutecznie wnieść skargę do Strasburga”, „Adwokat – obrońca praw człowieka”, „Roli adwokatów w ochronie praw i wolności jednostki w warunkach kryzysu konstytucyjnego”, „Wymiaru sprawiedliwości w Polsce – refleksja na kanwie raportu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy”, zagadnieniu brutalności funkcjonariuszy Policji wobec osób pozbawionych wolności (powołała w tym celu zespół roboczy w ramach Sekcji). Sekcja nawiązała kontakt z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, jak również uzyskano dane w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczące zagadnienia brutalności Policji oraz opracowano ankietę skierowaną do adwokatów praktykujących w sprawach karnych.

Sekcja Prawa i Postępowania Karnego organizowała szkolenia poświęcone: tematyce nowelizacji kpk i niektórych innych ustaw, aspektom karnoprocesowym tzw. ustawy antyterrorystycznej, postępowaniu odwoławczemu w nowej procedurze karnej, postępowaniom karnym o charakterze międzynarodowym – w szczególności postępowania przy wydaniu i wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania, postępowania w sprawie wydania osób ściganych na wniosek państwa obcego (postępowanie ekstradycyjne), postępowania w przedmiocie przejęcia i przekazania ścigania oraz przejęcia i przekazania orzeczeń do wykonania, cyberprzestępczość: pojęcie, pozyskiwanie oraz zabezpieczanie dowodów elektronicznych w postępowaniu karnym, praktycznym aspektom analizy śladów krwawych w pracy adwokata, a także „Advocacy Training, Skills and Anecdotes“. Sekcja objęła wsparciem merytorycznym przygotowanie dostępu do zawodu adwokata przez osoby zatrzymane oraz sporządzenie w tym przedmiocie strategii działania Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przeprowadziła także warsztaty dla aplikantów adwokackich w ramach konferencji „Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym”, a także podjęła działania mające na celu przygotowanie warsztatów dla kobiet będących ofiarami przemocy.

Sekcja Prawa Odszkodowawczego podjęła współpracę z Rzecznikiem Finansowym. Zorganizowała konferencję: „Wypadek i co dalej?”, w związku z którą przeprowadzono przy udziale zawodowych kaskaderów symulację wypadku drogowego. Związana była ona z obchodami światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Inne konferencje to: „Polubowne rozwiązywania sporów” z przedstawicielami UOKiK oraz Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Nevadzie, „Odszkodowania – stan obecny i perspektywy” dotycząca założeń projektu do ustawy o doradztwie odszkodowawczym, kolejna „Piłeś. Wypadek. Co dalej?”, powiązana z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w 2017 r., „BRD – prezentacja i analiza aktualnego stanu”. Zaś w 2018 r. sekcja zorganizowała cykl pięciu spotkań z biegłym dotyczących rekonstrukcji wypadków drogowych. Powyższe przykłady działalności sekcji nie wyczerpują w oczywisty sposób listy podjętych przez pozostałe 20 sekcji. Całość ich działalności można śledzić w sprawozdaniach za
rok 2016 i 2017. Na koniec warto dodać, iż poza Izbą Warszawską sekcje rozpoczęły działalność w Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Opolu. Trwają prace nad ich powołaniem w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu oraz Kielcach.

Niewątpliwie sekcje praktyków prawa istotnie pobudziły życie samorządowe w Izbie Warszawskiej. Powołanie sekcji stało się także bodźcem dla innych inicjatyw, które pojawiają się niejako „w opozycji” do sekcji, co sprzyja zdrowej konkurencji i ostatecznie adwokatom i aplikantom adwokackim zrzeszonym
w Izbie.