Home / AKTUALNE WYDANIE / Co słychać u aplikantów?

Co słychać u aplikantów?

Ślubowanie adwokackie 2018

U aplikantów zawsze coś się dzieje. Czasem tych wydarzeń jest więcej, czasem mniej, ale zawsze coś jest. Od mojej ostatniej obecności na szpaltach Kroniki minęło już kilka miesięcy, a stan adwokacki łódzkiej ORA powiększył się o kolejnych 73 adwokatów, którzy w dniu 6 lipca 2018 r. złożyli ślubowanie adwokackie. Tegoroczna uroczystość odbyła się w pięknej Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 2A. Uroczystość, jak co roku, miała podobną oprawę i jak zawsze mogliśmy liczyć na „sprawdzonych” gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław-Zdzisław Szymański powitał między innymi przedstawiciela NRA mec. Anisę Gnacikowską, Wojewodę Łódzkiego Prof. Zbigniewa Raua, Sędziego Sądu Apelacyjnegow Łodzi Tomasza Szabelskiego, członków komisji egzaminacyjnych i pozostałych zaproszonych gości. Odczytał także okolicznościowe listy, m.in. od Prezesa NRA adw. Jacka Treli. Dziekan ORA w Łodzi podkreślił doniosłość uroczystości, która odbyła się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz setną rocznicę istnienia odrodzonej Adwokatury Polskiej. W okolicznościowych przemówieniach występujących gości przewijały się kwestie roli adwokata w demokratycznym państwie prawa oraz nawiązania do pamięci o etosie, korzeniach adwokatury i sumieniu w codziennej ciężkiej pracy. Występujący wskazywali też, że wagę roli adwokatury w każdym państwie oddaje fakt, że Dekret Naczelnika Państwa o tymczasowym statucie Palestry Państwa Polskiego z 24 grudnia 1918 r. był jednym z pierwszych aktów prawnych odrodzonej Polski. Po odebraniu ślubowania rozpoczęły się tradycyjne obłóczyny. Tradycja ta jest nieodłącznym elementem ślubowania i symbolicznym aktem „przemiany” aplikanta w adwokata. Ślubowanie adwokackie to także okazja do nagrodzenia osób najlepiej zdających egzamin adwokacki. Nagrody otrzymały trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki na egzaminie. Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie.

Wszystkim nowym członkom adwokatury życzę sukcesów zawodowych i wszystkiego najlepszego na start w adwokaturze!

Wyjazdowe szkolenie aplikantów – Słok 2018

W dniach 13–14 września 2018 r. kontynuowaliśmy również, stanowiące już tradycję w naszej Izbie, szkolenie wyjazdowe dla aplikantów adwokackich wszystkich trzech roczników. Wzorem lat ubiegłych szkolenie takie realizuje założenia nie tylko wynikającez programu nauczania, ale także elementy integracyjne, które są nie do przecenienia. Konwencja szkolenia jest taka, aby dla każdego z roczników przygotować ofertę merytoryczną, najbardziej przydatną w danym momencie. Tak więc, dla I roku to przede wszystkim zajęcia z apelacji karnej (przed kolokwium), dla II roku aplikacji z apelacji cywilnej (przed kolokwium), a dla III roku wszystkiego po części (przed egzaminem). W tym roku po raz kolejny zorganizowane zostało szkolenie w formule międzyizbowej, ale powiększonej wobec ubiegłorocznej (poza Izbą Częstochowsko-Piotrkowską) o Izbę Poznańską. Było to dość trudne logistycznie przedsięwzięcie z uwagi na ilość uczestników, która przekraczała 400 osób, ale udało się! Jest to w dużej mierze zasługa naszego izbowego Referatu Szkolenia Aplikantów, który zorganizował i koordynował całe przedsięwzięcie. Szkolenie odbyło się w Hotelu Wodnik w Słoku k/Bełchatowa (część merytoryczna i integracyjna) oraz w Hotelu Sport w Bełchatowie (część typowo noclegowa). Na integracyjnej kolacji swoją obecnością zaszczycił nas m.in. Dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław-Zdzisław Szymański, który rozpoczął kolację i powitał gości. Poza naszymi wykładowcami, wśród gości byli również członkowie Okręgowych Rad Adwokackich z każdej biorącej w szkoleniu izby. Tradycyjnie w ciągu dnia odbywały się zajęcia szkoleniowe, natomiast wieczorem wszyscy uczestnicy spotkali się na kolacji przy grillu. Nasi aplikanci jak zwykle stanęli na wysokości zadania, stworzyli dla gości miłą, niepowtarzalną atmosferę i bawili się do rana. Z pewnością będziemy kontynuować tę formę szkolenia, integracji i zabawy.

Do zobaczenia za rok!

Egzamin na aplikację adwokacką w 2018 r.

Tradycyjnie, corocznie we wrześniu (w tym roku 29 września), odbył się egzamin na aplikację adwokacką. Jest to egzamin państwowy przeprowadzany przez komisję powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Obserwacja tego egzaminu prowadzi do konstatacji, że uwidacznia się stała tendencja do zmniejszania się ilości kandydatów chętnych do wstąpienia w szeregi adwokatury. Do egzaminu wstępnego w 2018 r. zostało dopuszczonych 79 osób, które spełniały kryteria formalne (wobec 99 w roku 2017).W bieżącym roku wynik pozytywny uzyskały 52 osoby zdające, wobec 74 w roku 2017. Zasady samego egzaminu są niezmienne od wielu już lat. Egzamin wstępny na aplikację polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa (kandydat zaznacza ją na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu). Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona, a pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Na chwilę obecną zostało wpisane na listę aplikantów 50 osób, których ślubowanie wyznaczone jest na dzień 4 stycznia 2019 r. Wszystkim osobom, które pomyślnie zaliczyły egzamin, serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w dalszej edukacji!

Sprawdzian i kolokwia roczne 2018

W czerwcu 2018 r. przeprowadzony został sprawdzian dla aplikantów I roku aplikacji. Test obejmował: etykę adwokacką, historię Adwokatury oraz ustrój Adwokatury. Wszyscy aplikanci zaliczyli ten test z dobrym i bardzo dobrym wynikiem. Obecnie zaś trwają kolokwia dla I i II roku aplikacji. Między 10 październikiem, a 3 grudnia 2018 r. przeprowadzone zostały regulaminowe kolokwia roczne. Na I roku objętych obowiązkiem zaliczenia kolokwium było 70 aplikantów, a na II roku było to 36 aplikantów. Kolokwia, wzorem ubiegłych lat i tradycji naszej Izby, składały się z dwóch części: pisemnej (projekt apelacji) i ustnej (odpowiedzi sprawdzającej wiedzę z poszczególnych przedmiotów objętych kolokwium). Kolokwium przeprowadziły 4 Komisje kolokwialne w składach trzyosobowych, powołane uchwałą ORA w Łodzi w dniu 30 sierpnia 2018 r. W chwili opracowania tej publikacji wyniki kolokwiów nie były jeszcze znane.

Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich – Białystok 2018

Tegoroczną jesienną Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich zorganizowano w Białymstoku w dniach 20–21 września i połączono z finałem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke (22 września b.r.). Uczestnicy zostali zakwaterowani w Hotelu Royal w samym centrum miasta. Obrady rozpoczęły się przywitaniem gości oraz wprowadzeniem do tematyki konferencji przez Przewodniczącą Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy NRA adw. Elżbietę Nowak. Podstawowym przedmiotem dyskusji i rozważań była kwestia uchwalenia nowego ramowego programu szkolenia. W efekcie dyskusji uchwalono program, który w zakresie meritum niewiele odbiega od poprzednio obowiązującego. Kierownicy szkolenia zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu obowiązkowego sprawdzianu na III roku z prawa gospodarczego i administracyjnego, uznając jednak potrzebę rozważenia stosowania tej formy sprawdzania wiedzy na III roku, jako indywidualnych rozwiązań w poszczególnych izbach. Szeroko dyskutowano na temat konieczności stosowania ankiet oceniających wykładowców oraz o szerszym wykorzystywaniu praktycznych narzędzi w organizowaniu szkoleń. Uznano także za konieczne dalsze prowadzenie prac nad wypracowaniem najlepszego modelu aplikacji, z zachowaniem jednak jej podstawowego charakteru, opartego o aplikację adwokacką i patronat. Należy z całą stanowczością przyłączyć się do podziękowań dla Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, adw. dr Agnieszce Zemke-Góreckiej za zorganizowanie szkolenia oraz miłą i niepowtarzalną atmosferę, a także oprawę samych obrad.